My Blog

Profesional Blog Page

11 comments 2016-03-05 / 09:10:16

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

บริษัท นอร์ทอีส เวอตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท PM 1994 จำกัด, บริษัท แสงธนสิน จำกัด, บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด และบริษัทในเครืออื่นๆ ร่วมจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ขึ้นในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ สนามแสดงช้าง จังหวัดสุริทร์ โดยมีการแข่งขันกีฬาต่างๆ ...................

Read more
7 comments 2016-03-05 / 09:10:16

ISO9001:2015

ในวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ จำกัด ได้ยกระดับการรับรองระบบคุณภาพ จากเดิม ISO9001:2008 เป็น ISO9001:2015 เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพในกระบวนการการผลิตน้ำดื่ม เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการบริโภค ภายใต้การผลิตของบริษัทนอร์ทอีส วอเตอร์จำกัด ................

Read more
13 comments 2016-03-05 / 09:10:16

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา

บริษัท นอร์ทอีส เวอตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท PM 1994 จำกัด, บริษัท แสงธนสิน จำกัด, บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด และบริษัทในเครืออื่นๆ ร่วมจัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง ...................

Read more
1 comments 2016-03-05 / 09:10:16

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมฯ

นับเป็นกระแสที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสนใจ และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักสำคัญ 6 ประการคือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักสำนึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เป็นความสอดคล้องกับความรู้สึกและความต้องการของสาธารณะชน และสาธารณะชนก็มีความคาดหวังให้ทุกภาคส่วนมีการปฏิบัติอย่างแท้จริง มิใช่เป็นเพียงแต่กระแสนิยมเท่านั้น ด้วยผลลัพธ์ของการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล จะนำมาซึ่งสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน...............

Read more
10 comments 2016-03-05 / 09:10:16

ทีม คปอ.

เพื่อเป็นการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง Northest Water ได้จัดตั้งคณะทำงาน คปอ.ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ด้านความปลอดภัย...............................

Read more